* * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * * امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340

فهرست منابع

فهرست منابع

فهرست منابع

1- قرآن کریم با ترجمه مکارم شیرازی.

2- نهج البلاغه، صبحی صالح، قم، انتشارات هجرت، 1395 ه ق.

الف

3- اسلام و بهداشت روان، ج 1 و 2، مجموعه مقالات، نهاد نمایندگی، 1382 ش.

4- اصول بهداشت روانی، دکتر سید ابوالقاسم حسینی، مشهد، آستان قدس، 1374 ش.

5- اصول کافی، کلینی، ج 1 و 2، تهران، مکتبة اسلامیه، 1388 ه ق.

6- امالی، شیخ صدوق، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی تا.

7- المیزان، ج 2 و 13 محمّد حسین طباطبایی، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ایران، 1389 ه ق.

8- انگیزش و شخصیت، آبراهام مزلو، ترجمه احمد رضوانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1389 ه

ق

9- اسلام و روان شناسی، دکتر محمود باستانی، ترجمه محمود هوشیم، آستان قدس، 1372.

10- انسان در جستجوی معنا، دکتر ویکتور فرانکل، ترجمه صالحیان و میلانی، چاپ نهم، انتشارات درسا، 1377.

11- اشارات و تنبیهات، ابن سینا، ج 3، بی جا، 1379 ه ق.

12- المنجد، لویس معلوف.

13- الغدیر، ج 8، علامه امینی، بیروت، دارالکتاب العربی، 1387 ه ق.

14- اعیان الشیعه، ج 1، سید محسن امین عاملی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403 ه ق.

15- اربعین، امام خمینی، ج 1.

16- احساس کمتری، دکتر محمّد منصور، انتشارات آسیا، چاپ اول.

ب

17- بحار الانوار، مجلسی، ج 2-6-13-16-17-42-45-67-72-73-77-94، چاپ ایران، دارالکتب الاسلامیه، 1362 ش.

18- بزرگسال و جوان، محمّد تقی فلسفی، تهران، هیئت نشر معارف اسلامی، 1342 ش.

19- بهداشت روان، دکتر جعفر ابوالهری، چاپ اول، تهران، انتشارات بشری، 1381 ش.

20- بهترین راه غلبه بر نگرانی ها و ناامیدی ها، محمّد جعفرامامی، چاپ یازدهم، قم انتشارات نسل جوان، 1377.

21- بهداشت روانی، دکتر بهروز میلانی فر، چاپ پنجم، نشر قومس، 1376.

22- بهداشت، برای حوزه علمیه، جمعی از نویسندگان، انتشارات وزارت بهداشت، معاونت امور بهداشتی، 1363.

ت

23- تحف العقول، علی بن شعبه حرانی، کتاب فروشی اسلامی، 1400 ه ق.

24- تفسیر نمونه، ج 4-12-16-22 جمعی از نویسندگان زیر نظر مکارم شیرازی، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1363.

25- توحید، صدوق، تهران، مکتبة صدوق، 1387 ه ق.

26- تبیان، شیخ طوسی، ج 10، بیروت دارالاحیا التراث العربی، بی جا، بی تا.

27- تفسیر، علی بن ابراهیم قمی، ج 2، بی جا، بی تا.

28- تفسیر برهان، بحرانی، ج 3.

29- تفسیر نورالثقلین، علی بن جمعه حویزی، ج 3، قم مطبعة علمیه، 1382 ه ق.

30- تنیدگی یا استرس، استورا، ترجمه پریرخ، تهران، انتشارات رشد، 1377 ش.

31- جواهر الکلام، محمّد حسن نجفی، ج 43، دارالکتب الاسلامیه، 1404 ه ق.

ج

32- جرم شناسی، سیدمهدی کی نیا، تهران انتشارات مج، 1374 ش.

33- جامع السعادات، نراقی، ج 1، بی تا.

خ

34- خدا در ناخودآگاه، ویکتور فرانکل، ترجمه ابراهیم یزدی، مؤسسه خدمات فرهنگی، بی جا، 1375 ش.

د

35- درس هایی از اخلاق اسلامی یا آداب سیر و سلوک، حبیب اللّه طاهری، قم دفتر انتشارات اسلامی، 1381 ش.

36- دین و روان، ویلیام جیمز، ترجمه مهدی قایینی، تهران، انتشارات دارالفکر، بی تا.

37- دایرة المعارف روان شناسی، عده ای از روان شناسان، ترجمه دکتر عنایت اللّه شکیباپور، فروغی، بی تا.

38- دایرة المعارف شوروی، چاپ مسکو، ج 36، بی تا.

ر

39- روان شناسی و دین، یونگ، ترجمه فؤاد روحانی، شرکت کتاب های جیبی،

1376 ش.

40- روضه کافی، کلینی، انتشارات علمیه اسلامیه، 1350.

41- رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور، حسن زاده آملی، نشر فرهنگ رجاء.

س

42- سفینة البحار، شیخ عباس قمی، ج 2، بی تا.

ش

43- شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 20، قم، دارالاحیاء الکتب العربیه، 1383 ه ق.

44- شناخت درمانی افسردگی، ایدی برن، ترجمه حسن فروزنده جانی، آستان قدس، 1374.

45- شرح نهج البلاغه، خویی، ج 19، تهران، مکتبه اسلامیه، 1353.

غ

46- غررالحکم و دررالکلم، آمدی، بی تا.

ف

47- فصوص الحکم، حسن زاده آملی.

ک

48- فصلنامه اندیشه و رفتار، ویژه همایش نقش دین در بهداشت روان، 1376.

49- کودک، محمدتقی فلسفی، ج 2، تهران، هیئت نشر معارف اسلامی، 1342.

ل

50- لئالی الاخبار، شیخ صدوق، بی جا، بی تا.

51- لقاء اللّه، میرزا جوادآقا ملکی تبریزی، تهران، مکتبة اسلامیه، 1353.

52- مجموعه ورام، ورام ابن ابی فراس، دارالکتب الاسلامیه، بی تا.

53- میزان الحکمه، محمدی ری شهر، ج 3-5-6-7، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1362.

54- مجله دارو و درمان، سال دهم، شماره 9 و 10، اسفند 1371.

55- مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب، 1368.

56- مجمع البیان، طبرسی، ج 1، بی جا، بی تا.

57- محجة البیضاء، ج 5، ملامحسن فیض کاشانی، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.

58- مستدرک الوسایل، میرزا حسین نوری، طبع قدیم، ج 1 و 2، بی تا.

ن

59- نقش دین در بهداشت روان، ج 1 و 2، مجموعه مقالات همایش بین المللی، علوم پزشکی ایران، 1377.