* امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * * * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340

فهرست مطالب

فهرست مطالب

فهرست مطالب 
مقدمه
بسم اللّه الرحمن الرحيم
باب اول : در بيان آداب جامه : و كفش پوشيدن
فصل اول : درفضيلت تجمل و زينت كردن
فصل دوم : دربيان جامه هائيكه حرام است پوشيدن آنها
فصل سوم : درپوشيدن پنبه و كتان و پشم
فصل چهارم : در بيان رنگهائيكه در جامه سنت يا مكروه است
فضل پنجم : در بعضى از آداب جامه پوشيدن
فصل ششم : در پوشيدن لباسى كه مخصوص زنان يا كافران باشد
فصل هفتم : دربيان عمامه بستن
فصل هشتم : در بيان آداب زيرجامه پوشيدن
فصل نهم : در آداب جامه نو بريدن و پوشيدن
فصل دهم : در ساير آداب جامه پوشيدن و كندن
فصل يازدهم : در رنگ نعلين وموزه و كفش و چگونگى آنها
فصل دوازدهم : در آداب پوشيدن نعل و موزه و كفش
باب دوم : در آداب حلى و زيور پوشيدن : مردان و زنان و سرمه كشيدن و در: آينه نظركردن وخضاب كردن
فصل اول : در فضيلت انگشتر بدست كردن و آداب آن
فصل دوم : در بيان آنچه انگشتر از آن سازند
فصل سوم : در فضيلت عقيق
فصل چهارم : در فضيلت ياقوت وزبرجد و زمرد
فصل پنجم : در فضيلت فيروزه و جزع يمانى
فصل ششم : در فضيلت دُر نجف وبلور و حديد صينى وساير نگينها
فصل هفتم : در بيان آنچه سزاوار است كه درنگين نقش كنند
فصل هشتم : در زيور طلا و نقره پوشيدن و به زنان واطفال پوشانيدن
فصل نهم : در آداب سرمه كشيدن
فصل دهم : در آداب نظر به آئينه كردن
فصل يازدهم : در فضيلت خضاب كردن مردان و زنان
فصل دوازدهم : در كيفيت خضاب و احكام آن
باب سوم : در آداب : خوردن و آشاميدن
فصل اول : دربيان ظرفهائى كه در خوردن و آشاميدن وساير استعمالات مى تواناستعمال نمود و آنچه نهى از آن وارد شده است
فصل دوم : در تجويز خوردن طعامهاى لذيذ و مذمت حرص و افراط در آن
فصل سوم : در بيان بعضى از آداب و اوقات طعام خوردن
فصل چهارم : در ساير آداب طعام خوردن
فصل پنجم : در بيان دعاى وقت طعام خوردن
فصل ششم : در آداب بعد از طعام
فصل هفتم : در فضيلت نان و سويق و گوشت و روغن و ساير آنچه از حيوانحاصل ميشود و سركه و شيرينيها
فصل هشتم : در فوائد سبزى ها و ميوه ها و ساير ماءكولات
فصل نهم : در فضيلت ضيافت مؤ منان و آداب آن
ف صل دهم : درفضيلت خلال و آداب آن
فصل يازدهم : در فضيلت آب وانواع آن
فصل دوازدهم : در آداب آب خوردن
باب چهارم : دربيان فضيلت تزويج و آداب : مجامعت و معاشرت زنان : و كيفيف تربيتفرزندان : و معاشرت ايشان
فصل اول : در فضيلت تزويج كردن و نهى از رهبانيت
فصل دوم : در اصناف زنان و صفات پسنديده و ناپسنديده ايشان
فصل سوم : در آداب نكاخ و اراه آن
فصل چهارم : در بيان آداب زفاف و مجامعت
فصل پنجم : درآداب نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت زنان
فصل ششم : در بيان حق زن و شوهر بر يكديگر واحكام ايشان
فصل هفتم : در بيان دعاهاى طلب فرزند و فضيلت آن
فصل هشتم : در احكام ايام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادنطفل
فصل نهم : در عقيقه كردن و سر تراشيدن و آداب هر يك
فصل دهم : در ختنه كردن پسران و دختران و سوارخ كردن گوش ايشان و آداب هر يك
فصل يازدهم : در آداب شير دادن و تربيت كردن فرزندان و رعايت ايشان
فصل دوازدهم : در بيان حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعايت حرمت ايشان
باب پنجم : دربيان آداب مسواك كردن و: شانه كردن و ناخن و شارب گرفتن : و سرتراشيدن و امثال آن
فصل اول : در بيان فضليت مسواك كردن
فصل دوم : در فضيلت سر تراشيدن و آداب آن
فصل سوم : در آداب موى سر نگاهداشتن
فصل چهارم : در فضيلت شارب گرفتن يعنى موى لب بالا را تا ته گرفتن
فصل پنجم : در آداب ريش بلند كردن
فصل ششم : در بيان فضيلت موى سفيد و حكم كندن آن
فصل هفتم : در كندن موى بينى و بازى كردن با ريش
فصل هشتم : در فضيلت ناخن گرفتن
فصل نهم : در بيان آداب و اوقات ناخن گرفتن
فصل دهم : در دفن كردن مو وناخن و ساير چيزها كه دفن بايد كرد
فصل يازدهم : در فضيلت شانه كردن موى سر و ريش
فصل دوازدهم : در آداب و اوقات شانه كردن و انواع شانه ها
باب ششم : در آداب بوى خوش كردن : و گل بوئيدن و روغن ماليدن
فصلاول : دربيان سبب پيدا شدن بوهاى خوش در زمين
فصل دوم : درفضيلت بوى خوش و آداب آن
فصل سوم : در كراهت رد كردن بوى خوش
فصل چهارم : در فضيلت مشك و عنبر و زعفران
فصل پنجم : درفضيلت غاليه
فصل ششم : در فضيلت و آداب روغن بربدن ماليدن
فصل هفتم : در فوائد روغن بنفشه
فصل هشتم : در فوائد روغن بان و روغن زنبق
فصل نهم : در فوائد ساير روغنها
فصل دهم : در فضيلت بخور و انواع و آداب آن
فصل يازدهم : دربيان فضيلت گلاب و گل سرخ و انواع گلها
فصل دوازهم : در آداب گل بوئيدن
باب هفتم : در آداب حمام رفتن و سر وبدن شستن و دارو كشيدن و آداب بعضى ازاغسال
فصل اول : در فضيلت حمام
فصل دوم : در آداب داخل شدن و بيرون آمدن و دعائيكه بايد خواند
فصل سوم : در بيان آنچه در حمام نبايد كرد و آنچه تجويز شده است .
فصل چهارم : در فضيلت شستن سر وبدن و دفع بوهاى بد از خود كردن
فصل پنجم : در فضيلت شستن سر با سدر و خطمى
فصل ششم : در فضيلت دارو كشيدن
فصل هفتم : در ازله كردن موى زير بغل
فصل هشتم : در غايت زمانيكه نوره را تاءخير توان كرد
فصل نهم : در دعاهاى وقت نوره كشيدن
فصل دهم : در اوقات نوره كشيدن و ساير آداب آن
فصل يازدهم : در فضيلت حنا ماليدن بعد از نوره
فصل دوازدهم : در آداب غسل جمعه و ساير اغسال
باب هشتم : در آداب خواب رفتن و بيدار شدن و بيت الخلا رفتن
فصلاول : در بيان اوقات خواب
فصل دوم : در وضو ساختن پيش از خواب
فصل سوم : در مكان خوابيدن و آداب پيش از خوابيدن
فصل چهارم : در ساير آداب خوابيدن
فصل پنجم : در آداب و ادعيه كه پيش از خواب بايد خوانده شود
فصل ششم : در دفع ترسيدن در خواب و خواب پريشان ديدن ومحتلم شدن
فصل هفتم : در دعاها براى دفع بيدارى و براى بيدار شدن در آخر شب
فصل هشتم : در بيان نماز و دعا براى خوابهاى نيك ديدن وآداب بيدار شدن
فصل نهم : در سبب خواب راست و دروغ و تعبير خواب
فصلدهم : در آداب بيدارى و مذمت خواب بسيار
فصل يازدهم : در آداب بيت الخلاء
فصل دوازدهم : دربيان احوال و اوضاع و مكانهائى كه نهى از آنها وارد شده است
باب نهم : در آداب حجامت كردن و تنقيه و بعضى از ادويه و معالجه بعضى از امراض وذكر بعضى از ادعيه واحراز
فصل اول : در ثواب بيمارى و صبر كردن بر آن و بيان شدت ابتلاى مؤ منان
فصل دوم : در فضيلت و آداب حجامت
فصل سوم : در بيان انواع تداوى كه از ائمه (عليه السلام ) وارد شده است وبيانجواز رجوع باطباء
فصل چهارم : در معالجه انواع تب
فصل پنجم : در ادعيه جامعه و ادويه مركبه نافعه
فصل ششم : در معالجه دردس و شقيقه و زكام و صرع واختلال دماغ و تصرف جن
فصل هفتم : در معالجه ساير امراض و درد سر و گلو
فصل هشتم : در معالجه خنازير و قروح و جروح وثالول و ثبود و خوره و پيسى و بهق و امثال اينها
فصل نهم : در معالجه امراض اندرونى و قولنج وبادها و آزار معده و سرفه
فصل دهم : در معالجه اوجاع مفاصل و فالج و بواسير و امراض مثانه وساير امراض
فصل يازدهم : دربيان قليلى از تعويذات براى دفع سحر و سموم گزندگان وساير بلاها
فصل دوازدهم : در فوائد تربت شريف حضرت امام حسين (ع ) و خواص بعضى از ادويهمفرده
باب دهم : در آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف ايشان
فصلاول : در بيان حقوق خويشان و غلامان و كنيزان
فصل دوم : در حقوق همسايگان و يتيمان و عشيره وقبيله
فصل سوم : در حقوق صداقت و اخوت
فصل چهارم : در بيان حقوق مؤ منان بر يكديگر و حسن معاشرت با خلق
فصل پنجم : در قضاى حاجت مؤ منان و سعى نمودن در كارهاى ايشان و شاد گردانيدنايشان
فصل ششم : در ديدن مؤ منان و عيادت بيماران ايشان
فصل هفتم : در اطعام مؤ منان و آب دادن ايشان و جامه پوشانيدن و ساير اعانتهاى ايشانو يارى كردن مظلومان
فصل هشتم : در حقوق فقيران و ضعيفان و مظلومان و پيران و اصحاب و آداب معاشرتايشان
فصل نهم : در رعايت حقوق مؤ منان در غيبت ايشان
فصل دهم : در آداب معاشرت ظالمان و قليلى ازاحوال ايشان
فصل يازدهم : در آداب معاشرت با كافران و مخالفان
فصل دوازدهم : در بيان حقوق مردگان بر زندگان
باب يازدهم : در آداب مجالس از سلام و مصافحه ومعانقه و بوسيدن و آداب عطسه كردن وآداب نشستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اينها
فصل اول : در فضيلت سلام و آداب آن
فصل دوم : در فضيلت مصافحه يعنى دست يكديگر را گرفتن ومعانقه يعنى دست درگردن يكديگر كردن و بوسيدن و آداب هر يك
فصل سوم : در آداب نشستن درمجالس
فصل چهارم : در آداب ملاقات صاحب خانه با كسى كه بخانه او مى آيد
فصل پنجم : در بيان مجالسى كه در آنجاداخل شدن رواست و جماعتى كه همنشينى و مصاحبت ايشان سزاوار است
فصل ششم : در آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن
فصل هفتم : در بيان مزاح كردن و خنديدن و سرگوشى كردن و آداب صحبت داشتن وراز مجلس را پنهان داشتن
فصل هشتم : در ساير آداب مجالست و حقوق اصحاب مجالس بر يكديگر
فصل نهم : در فضيلت ذكر خدا در مجالس كردن
فصل دهم : در فضيلت ذكر حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و ائمهعليهم السلام در مجالس و مباحثه علوم ايشان نمودن و احاديثفضايل ايشانرا ياد كردن
فصل يازدهم : در مشورت كردن با برادران و آداب آن
فصل دوازدهم : درآداب نامه نوشتن
باب دوازدهم درآداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن .
فصلاول : درگشادگى خانه
فصل دوم : در مذمت تكلف بسيار در خانه كردن و بسيار بلند ساختن
فصل سوم : درنقاشى كردن و تصوير كشيدن و صورت صاحب روحى راساختن كهسايه داشته باشد
فصل چهارم : درآداب فرش خانه
فصل پنجم : در آداب عبادت كردن در خانه
فصل ششم : در نگاهداشتن حيوانات درخانه خصوصا كبوتر وخروس
فصل هفتم : درنگاه داشتن گوسفند وبز درخانه
فصل هشتم : دربيان احوال ساير طيور و ذكر بعضى از حيوانات كه كشتن ايشان روااست يا روانيست
فصل نهم : درمنع ازنگاه داشتن سگ درخانه
فصل دهم : درآداب چراغ افروختن و خانه خريدن
فصل يازدهم : دربيان ساير آداب خانه
فصل دوازدهم : درآداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن
باب سيزدهم : درآداب پياده رفتن و سوار شدن و بازار رفتن و تجارت وزراعت نمودن وچهار پايان نگاه داشتن
فصل اول : در سوار شدن اسب و استر والاغ و انواع هريك
فصل دوم : در آداب نگاه داشتن ورعايت حقوق چهارپايان
فصلسوم : در آداب زين و لجام
فصل چهارم : در ادعيه و آداب سوارى
فصل پنجم : در آداب پياده رفتن
فصل ششم : در نگاه داشتن شتر و گاو و گوسفند
فصل هفتم : در آداب خريدن و نگاه داشتن حيوانات
فصل هشتم : دربيان مجملاحوال و اقسام حيوانات
فصل نهم : در فضيلت تجارت كرد و طلبحلال نمودن
فصل دهم : دربيان آداب تجارت
فصل يازدهم : درفضيلت زراعت كردن ودرخت كشتن
فصل دوازدهم : در آداب زراعت كردن و درخت كشتن
باب چهاردهم : در آداب سفر
فصل اول : دربيان سفرهاى نيك و بد و ايام : و ساعات نيك و بد از براى سفر
فصل دوم : در دفع نحوستهاى سفر بتصدق و دعا
فصل سوم : در آداب غسل و نماز و دعا دروقت بيرو رفتن
فصل چهارم : در ساير آداب بيرون رفتن و بيان چيزى چند كه بايد باخود بردن
فصل پنجم : در آداب توشه برداشتن در سفر وآداب صرف كردن آن
فصل ششم : در رفيق باخود بردن در سفر و آداب معاشرت ايشان
فصل هفتم : دربيان ساير آداب سفر
فصل هشتم : در آداب راه رفتن و فرود آمدن
فصل نهم : در بيان دعاهائى كه در راه و منازل بايد خواند
فضل دهم : در آداب سفر دريا و گذشتن از پله
فصل يازدهم : در آداب مشايعت و استقبال مسافر و آداب برگشتن او
فصل دوازدهم : در آداب است تاختن و تيرانداختن
خاتمه : دربيان بعضى از آداب متفرقه و فوايد نافعه