* امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * *
سه شنبه, 21 آذر 1402

اساسنامه دفاتر نسیم مهر

  • سه شنبه, تیر 10 1393
  • نوشته شده توسط 
  • اندازه نوع خط کاهش اندازه نوع خط افزایش اندازه نوع خط

   بسم الله الرحمن الرحیم

 

اساسنامه دفاتر نسیم مهردر مراکز آموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه

بيماران به عنوان مهمترين متقاضيان بيرون از بيمارستان محسوب مي شوند، برهمين اساس بايد در بيمارستان ضمن شناسايي دقيق اين متقاضيان نسبت به تشخيص نيازهاي آنها، نيز اقدام شود به گونه ای که علاوه بر ارائه مراقبتهاي تشخيصي، درماني و پرستاري، در زمينه رعايت حرمت شخصي، عزت نفس، احترام به فرهنگ، توجه به وضع روحي،

 توجه به ارزشهاي معنوي و تأمين حقوق ايشان اقدام گردد.

رعايت موازين فوق نه تنها به بهبود نتايج و دستاوردها كمك ﻣﻲنمايد كه بينش و داوري بيماران را در مورد مراقبت و بيمارستان به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. در واقع برخورد با بيماران انعكاس مهمي را در ذهن ايشان برجاي مي گذارد كه اين انعكاس در كوتاهترين زمان ممكن به جامعه نيز منتقل مي گردد.

هيچ زماني مانند امروز به حقوق انسانها توجه نشده است.  بيماران مراجعه كننده به بيمارستان نيز ضمن مطالبه برخورداري از مراقبت با كيفيت، داراي حقوق شناخته شده اي  براي رعايت حرمت شخصي، عزت نفس، احترام به فرهنگ، توجه به وضع روحي و ارزشهاي معنوي هستند كه کليه كاركنان، مسئول و موظف به اجرا و رعايت آن مي باشند.. درك اين ارزشها و احترام گذاشتن به آن نه تنها براي پزشک و كاركنان بيمارستان ضرورت دارد بلكه رعايت حقوق بيماران و برقراري روابط عادلانه با ايشان مي تواند به بهبود نتايج و دستاوردهاي مورد نظر كمك نمايد.

از نظر سازمان بهداشت جهاني:

 سلامت به معناي رفاه جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مي‌باشد كه بر اساس آن نظام سلامت و تمامي مراكز ارائه خدمات بايد به جنبه‌هاي مختلف سلامت توجه داشته باشند بدين معنا كه اگر بيماري در بيمارستان بستري گرديد نه تنها بايد به نيازهاي جسمي،‌ رواني و اجتماعي وی توجه شود بلكه بايد به نيازهاي معنوي نيز توجه شود. تا كنون در بيمارستانها به 3 جنبه اول بيشتر توجه مي‌شود ولي با تأكيد سازماني بهداشت جهاني و با توجه به نيازهاي بيماران، افزايش توجه به جنبه‌ معنوي امري ضروري است.

يكي از اساسي‌ترين حقوق بيماران بستری در بيمارستانها توجه به نيازهاي معنوي بيماران مي‌باشد كه در بسياری از كشورها اين مهم جزء استانداردهاي بيمارستاني قرار گرفته است. توجه به جنبه‌هاي معنوي مي‌تواند بر افزايش توانايي بيمار براي مقابله با بيماري خود تأييد به سزايي داشته باشد. همچنين مي‌تواند بر روي افزايش رضايت بيماران از خدمات ارائه شده اثر گذار باشد.

بيمارستان بايد به بيماران و خانواده آنها اين فرصت را بدهد تا به انجام فرايض ديني و باورهاي فرهنگي خود، تا حدودي كه متعرض آسايش ساير بيماران، منجربه تبليغات و مانع درمان نشوند بپردازند. بيمارستان نيز بايد آمادگي لازم را، در مورد ارائه خدمات مذهبي مورد درخواست بيمار، داشته باشد. زمانيکه بهبودی امکان پذير نيست و بيماران از معنای زندگی سؤال می کنند، مراقبت روحانی نقشی مهم ايفا می نمايد.

با توجه به ارتباط بسيار نزديک بيماريهای جسمی و روحی و اثر متقابل آنها به روی يکديگر و ايجاد طيفی از بيماريهای جسمی- روحی (سايکو سوماتيک)، حمايتهای مشاوره ای، روحی، روانی تأثير قابل ملاحظه ای در کاهش استرس و سير بهبودی خواهد داشت و حضور تيم های درمانی ويژه نظير روانشناسان خبره و افراد روحانی متعهد و مهذب و آشنا به مسايل درمانی در کنار تيم درمانی می تواند نقش بسزايی در تقويت روحيه ی بيماران و کاهش آلام  آنها داشته باشد. از طرفی بسياری از بيماران بستری دارای گرايشهای مذهبی بوده و حضور روحانی واجد شرايط در جهت آموزش احکام  و ارتباط بيماران  با منبع شفا بخش الهي و افزايش روحيه و نشاط معنوی و کمک به سير بهبودی بسيار مؤثر است. بديهی است ساير افراد نظير پرسنل بيمارستان دانشجويان و همراهان بيمار نيز می توانند در مسايل مختلف نظير :

 آموزش احکام و ادعيه، نماز جماعت، مشاوره مذهبی و ترويج فرهنگ قرآنی و غيره از اين فرصت استفاده نمايند. با توجه به بررسيهای بعمل آمده اولين بار اين کار در بيمارستانهای آمريکا شروع شد و سپس توسعه پيدا کرد. در اين بيمارستانها حضور کشيش نقش بسزايی در تقويت روحيه و درنتيجه تسريع در بهبودی بيماران دارد.   

 در حال حاضر با توجه به مصوبات طرح انطباق به بعضی از جنبه‌هاي مذهبي جهت بيماران توجه شده است و روحانيون در بيمارستانها اغلب جهت اقامه نماز حضور يافته و بعضا به فعاليتهاي فرهنگي نيز مشغول مي‌باشند و جايگاه و نقش آنها در خصوص ارائه خدمات معنوي به بيماران كمتر مدنظر قرار گرفته و گاهاً تعريف نشده است. بر همين اساس تصميم گرفته شد تا با توسعه نقش روحانيون بيمارستانها در حوزه ارائه خدمات معنوي به بيمارن بتوان گام مؤثري در اين جهت برداشت.

فصل اول

    ماده 1 : نام دفتر فرهنگی: نسیم مهر       نوع آن: مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی که در این اساسنامه به اختصار نسیم مهر نامیده می شود

تبصره1: مراداز عنوان پاسخگویی به مسائل شرعی: بیان احکام شرع مقدس دین اسلام ،مذهب شیعه اثنی عشری می باشد

تبصره 2: مراداز عنوان مشاوره : مشاوره در موضوعات دینی واجتماعی شامل(خانواده ،ازدواج ومسائل فردی و...)

تبصره 3: مراداز عنوان دفتر فرهنگی : برنامه ریزی واجرای امور فرهنگی در مراکز   آموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با محوریت بیمار می باشد.

تبصره 4: برنامه ریزی واجرای امور فرهنگی ویژه گروههای : اساتید وپزشکان ، پرستاران ، دانشجویان ، بیماران وهمراهان ، مراجعین ، کمک بهیار وخدمت گزار

تبصره5: مراد از عنوان فعالیت امور فرهنگی در مراکزآموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: الف : انطباق موازین اخلاق پزشکی ،ب: آداب دینی ، ج: رفتارهای اجتماعی ، د: حقوق بیمار، با آموزه های دین مبین اسلام که با برنامه ریزی مسوولین انجام می پذیرد.

فصل دوم

ماده 2: اهداف دفتر نسیم مهر:

1-ارتقاء وتعمیق باورهای دینی وتقویت ایمان مذهبی

2-اصلاح اخلاق وبهبود رفتاری وایجاد روحیه التزام وتقید به معیارها وضوابط شرع مقدس

3-افزایش انگیزه ونشاط بیشتر در انجام وظایف

4-رضایتمندی گروهای هدف از ارائه خدمات معنوی

5-افزایش آگاهی کادر پزشکی ازمسائل شرعی امور پزشکی

6-افزایش توانایی ارائه خدمات مددکارانه پرسنل به بیماران

7-افزایش دسترسی بیماران به حقوق معنوی خود درمراکز ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تبصره 1: در راستای اهداف مطرح شده انتظار است ، سلامت به معنای رفاه جسمی ،روانی،اجتماعی ومعنوی درگروههای هدف حاصل گردد.

 

فصل سوم

 

ماده3: موضوع دفترنسیم مهر:

 

الف:مشاوره

ب: پاسخگویی به سوالات شرعی

ج: برنامه ریزی واجرای برنامه های فرهنگی

 

فصل چهارم

 

 

ماده 4: حوزه عملیاتی: مراکزآموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندردو واحد خواهران وبرادران

ماده5: مدت فعالیت: ازتاریخ اجرای طرح نسیم مهر

ماده 6: مرکز اصلی: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکاه علوم پزشکی اصفهان

تبصره 1: تعیین شعب دفتر نسیم مهر به تشخیص مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکاه علوم پزشکی اصفهان ،درخواست واعلام نیازمعاونت درمان یا مدیریت فرهنگی مراکز درمانی       می باشد.

تبصره 2: راه اندازی وتجهیز دفتر نسیم مهر در مراکز درمانی بر  عهده آن مرکز درمانی به دستور معاونت درمان می باشد.

تبصره 3: ابلاغ حکم مسوولیت وشرح وظایف کارشناسان دفاتر نسیم مهر( اعم از خواهروبرادر)بر عهده مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

تبصره 4: شعب دفتر نسیم مهر با همان نام نسیم مهر در مراکز درمانی راه اندازی می گردد.

 

فصل پنجم

 

مدیریت فرهنگی مراکزآموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

ماده7: تعیین وصدور حکم مدیریت فرهنگی مراکزآموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برعهده مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

تبصره 1: مدیریت فرهنگی مراکزآموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بصورت مستقل فعالیت فرهنگی می نماید.

ماده8: حوزه فعالیت : مراکزآموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان دردو واحد خواهران وبرادران

ماده9: مدت فعالیت : از تاریخ صدور حکم مسوولیت

ماده10: شرح وظایف مدیریت فرهنگی مراکز درمانی:

 1-شناسایی وافتتاح دفاتر نسیم مهر

2-شناسایی ومصاحبه وبه کارگیری کارشناسان دفاتر نسیم مهر اعم از خواهر وبرادر طلبه

3-تعیین معاونت هاوواحدهای مورد نیاز دفاتر نسیم مهر

4-نظارت برحسن عملکرد دفاتر نسیم مهر

5-برگزاری جلسات

6-مهندسی فرهنگی وبرنامه ریزی متمرکز برای مراکز درمانی

7- ارائه گزارش فعالیت های دفاتر نسیم مهر به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ونهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

8- حضور در همایش ها وکمیته های موازین اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

9- نظارت بر حسن اجرای موازین شرعی

10- تعامل با مراکز فرهنگی

                                                                                 مدیریت فرهنگی مراکز  بهداشتی درمانی

                                                                                              

مشاهده 9758 مرتبه
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در دفتر نسیم مهر

ارسال نظر

مطالب منتخبفعالیتهای فرهنگی

 
مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی قرعه کشی اسامی برندگان توسط...
مسئولین مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی فرا رسیدن عید بزرگ...
جلسه کار گروه فرهنگی به همت روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی الزهرا...
نصب تابلوی ختم قرآن کریم در مرکز آموزشی و درمانی آیت الله کاشانی...